Nawiązanie
współpracy

Wprowadzenie Partnera i jego produktu na rynek polski
» więcej

 • Zapoznanie Partnera ze specyfiką oraz realiami polskiego rynku;
 • Wyselekcjonowanie sektora(ów) do potencjalnej współpracy;
 • Działania mające na celu wytworzenie potrzeby rynkowej na dane rozwiązanie(a) posiadane przez Partnera;
 • Wspólne uczestnictwo w organizowanych w Polsce konferencjach, targach i innych wydarzeniach związanych z danym sektorem;
 • Organizacja spotkań z instytucjami zamawiającymi – państwowymi oraz prywatnymi;
 • Przygotowywanie ofert, prezentacji, materiałów i folderów na temat rozwiązań będących w posiadaniu Partnera;
 • Doradztwo i opracowanie planów dotyczących podjęcia współpracy w danym sektorze;
 • Reprezentowanie Partnera na rynku polskim (jako przedstawiciel handlowy, autoryzowany dystrybutor);
 • Założenie spółki typu joint venture.

Pozyskiwanie
informacji

Pozyskiwanie informacji gospodarczych i działania przed przetargiem
» więcej

 • Monitoring działań Zamawiającego odnośnie planowanych przetargów;
 • Bieżąca analiza ryzyk;
 • Monitoring informacji prasowych na temat planów przetargowych Zamawiającego, działań konkurencji itp.;
 • Zbieranie bezpośrednich informacji o działalności konkurencji oraz Zamawiającego;
 • Dystrybucja przekazu w środowisku opiniotwórczym;
 • Analiza formalna dokumentów prawnych, finansowych oraz referencji technicznych i osobowych Partnera;
 • Pomoc w uzyskaniu Certyfikatów oraz Zatwierdzeń Typu dla urządzeń należących do Partnera.

Procedura
przetargowa

Przygotowanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej
» więcej

 • Wyszukiwanie informacji o przetargu opublikowanym przez Zamawiającego;
 • Tłumaczenia informacji zawartych w opublikowanych dokumentach przetargowych;
 • Analiza dokumentacji przetargowej pod względem prawnym zgodnie z obowiązującym Prawem Zamówień Publicznych oraz z innymi aktami prawnymi;
 • Wyszukiwanie Partnerów do Konsorcjum dla danego przetargu;
 • Weryfikacja dokumentów Partnerów Konsorcjum oraz podmiotów trzecich przedkładających dokumenty, które mają na celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymogów prawa polskiego (zdolność ekonomiczna, finansowa, kwalifikacje techniczne);
 • Tłumaczenia i korekty dokumentów Partnerów Zagranicznych realizowane przez pracowników TEXEL;
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej (na każdym etapie) zgodnej z wymogami Zamawiającego, zawartymi w ogłoszeniu przetargowym i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
 • Przygotowywanie pytań i protestów do Zamawiającego;
 • Analiza dokumentacji przetargowej złożonej przez konkurencję (wykrywanie nieprawidłowości i uchybień);
 • Tworzenie baz danych dotyczących dostępności materiałów, sprzętu, surowców, wykonywanie podstawowych tłumaczeń i korekt tekstów, monitoring działań konkurencji i itp. czynności;
 • Reprezentowanie Partnera bądź Konsorcjum:
  • przed Zamawiającym;
  • w negocjacjach lub sporach prowadzonych z kontrahentami na etapie przedsądowym;
  • w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 • Opracowanie Umowy Konsorcjum oraz innych niezbędnych umów.

Podwykonawcy

Wyszukiwanie potencjalnych Podwykonawców
» więcej

 • Analiza i monitoring lokalnego rynku budowlanego i elektroenergetycznego;
 • Wyszukiwanie i przedstawianie sprawdzonych podwykonawców niezbędnych do realizacji Kontraktu (dostawcy technologii, sprzętu, urządzeń, usług budowlanych itp.);
 • Uczestnictwo w negocjacjach cenowych.

Realizacja

Prace związane z realizacją pozyskanego zamówienia
» więcej

 • Nadzór, kontrola i koordynacja prac wykonywanych przez podwykonawców wybranych przez Partnerów;
 • Wykonanie kompleksowo wszystkich prac projektowych (wraz z uzgodnieniami) w przypadku budowy dla Zamawiającego nowych przyłączy energetycznych;
 • Wykonanie przyłączy energetycznych zgodnie z zatwierdzonymi projektami;
 • Przygotowanie tymczasowej i stałej organizacji ruchu;
 • Przedłożenie pełnej dokumentacji powykonawczej;
 • Świadczenie usług serwisowych dla przyłączy energetycznych oraz zainstalowanych urządzeń elektronicznych;
 • Nawiązywanie kontaktów z lokalnymi władzami w zakresie planowej realizacji zamówienia i przyspieszanie procedur urzędowych.
 • Minimalizacja kosztów realizacji projektu;

Współpraca

Współpraca z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia
» więcej

 • Prowadzenie korespondencji z Zamawiającym;
 • Organizowanie spotkań i konsultacji z Zamawiającym odnośnie realizacji kontraktu;
 • Zarządzanie procesem reklamacji;
 • Monitoring, analiza i raportowanie stanu wykonania projektu;
 • Renegocjacje zapisów umowy pomiędzy Konsorcjum a Zamawiającym;
 • Pozyskanie zamówień dodatkowych w ramach zawartej umowy.

Marketing

Działanie marketingowe i PR
» więcej

 • Tworzenie pozytywnego, medialnego wizerunku Konsorcjum;
 • Kreowanie pozytywnego nastawienia społeczeństwa dla realizowanej inwestycji.

Fundusze Unijne

Pozyskiwanie dotacji unijnych
» więcej

 • Analiza funduszy
 • Pozyskanie funduszy
 • Nowa perspektywa z realizacją finansową 2022.