Elektroniczny Krajowy System Poboru Opłat – ViaTOLL

 

 1. Wstęp

Krajowy System Poboru Opłat zastąpił w lipcu 2011 roku tradycyjny system winietowy dla pojazdów ciężarowych. Systemem zostały objęte wszystkie pojazdy samochodowe oraz zespoły pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, a także autobusy niezależnie od ich dopuszczalnej masy. System obowiązuje w Polsce na autostradach, drogach szybkiego ruchu (ekspresowych) i wybranych drogach krajowych. Przychody związane z jego funkcjonowaniem trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego przeznaczane są na budowę nowych dróg lub modernizację już istniejących.

W Polsce system ten nosi nazwę ViaToll i aktualnie obejmuje obecnie sieć dróg (autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe) o łącznej długości 2190 kilometrów. Docelowo ma on być wprowadzony na około 7000km dróg.

Stawki opłat zależą w głównej mierze od kategorii wagowej pojazdu (lub zespołu pojazdów), od klasy EURO, czyli klasy emisji spalin oraz klasy drogi. Opłaty za przejechanie 1 km trasy wahają się zatem od 16 do 53 groszy.

 

 1. Rola Texel przed i po uzyskaniu zamówienia

Firmy Texel i Kapsch TrafficCom rozpoczęły współpracę nad projektem dotyczącym wprowadzenia Krajowego Systemu Poboru Opłat w Polsce na początku 2009 roku. Dwa lata wytężonej pracy dały efekt w postaci uzyskania pod koniec 2010 kontraktu na wybudowanie i późniejsze zarządzanie systemem elektronicznego systemu poboru opłat w Polsce przez wspólnie utworzone konsorcjum.

Firma Texel poprzez wszystkie etapy prac wykonanych dla pozyskania kontaktu realizowała powierzone czynności w sposób rzetelny i skuteczny. Wszystkie dystrybuowane przez nas informacje były i są w pełni jawne.

W trakcie współpracy nad pozyskaniem kontraktu firma Texel wykonała m.in. następujące prace:

 • Wnieśliśmy protest o zmianę treści ogłoszenia w dniu 04.01.2011 do Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
 • Stworzyliśmy opracowania odnośnie użycia systemu mikrofalowego w Polsce. System mikrofalowy jest jedynym rozwiązaniem, gdzie wszystkie narzędzia służące do poboru opłat należą do Państwa Polskiego. W przypadku rozwiązań opartych na systemie GNSS, Państwo Polskie uzależnione by było od satelity;
 • Skutecznie zainteresowaliśmy szereg środowisk (związanych z transportem drogowym) w Polsce koncepcją systemu DSRC;
 • Prowadziliśmy monitoring informacji prasowych na temat Krajowego Systemu Poboru Opłat i działań Zamawiającego;
 • Prowadziliśmy monitoring działań konkurencji i zbieraliśmy inne cenne informacje na temat firm uczestniczących w postępowaniu przetargowym, m.in. weryfikując złożoną jawną część dokumentacji przetargowej;
 • Dystrybuowaliśmy informacje na temat systemu mikrofalowego do środowisk eksperckich, stowarzyszeń transportowców i dziennikarzy;
 • Dystrybuowaliśmy informacje o systemie mikrofalowym na szczeblu władz państwowych – w ministerstwach, komisjach sejmowych i senackich oraz w wyspecjalizowanych agencjach administracji rządowej;
 • Na bieżąco wykonywaliśmy również tłumaczenia i inne prace wewnątrz Konsorcjum.

Nasze wieloletnie doświadczenie i zebrane informacje okazały się kluczowymi dla zaplanowania optymalnej współpracy i wyznaczenia strategii biznesowej.

Po podpisaniu kontraktu z GDDKiA firma Texel, jako konsorcjant nadal z należytą starannością wypełnia powierzone zadania. Wyszukaliśmy m.in. kilka firm podwykonawczych ocenionych przez nas, jako zdolne do skutecznego i terminowego wykonania założonych prac. W efekcie Konsorcjum podpisało kontrakty z tymi firmami. Nadal prowadzimy monitoring informacji prasowych i inne niezbędne działania doradcze dla dobra Konsorcjum.

W ramach realizacji prac elektrycznych, instalacyjnych i montażowych, nasza firma „córka” TNS realizowała prace związane doprowadzeniem zasilania do urządzeń zamontowanych na bramownicach drogowych (zarówno bramownicach typu kontrolnego jak i służących tylko do poboru opłat) oraz instalacją niektórych bramownic w pasach drogowych zarządzanych przez GDDKiA.

Prace te wykonywane były zarówno w etapie początkowym jak i również i przy rozszerzeniach systemu. Wielokrotnie nasze dobre relacje z Zakładami Energetycznymi doprowadzały do szybszego doprowadzenia zasilania do bramownic (w postaci prądu stałego oraz tzw. prądu budowlanego) i zawierania korzystniejszych Umów Przyłączeniowych oraz Umów Kompleksowych (umów dystrybucyjnych i sprzedażowych).

 

 1. Historia postępowania przetargowego:

Idea wprowadzenia ETC została zalecona przez Komisję Europejską zgodnie z dyrektywą z 1999 roku w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe.

Polska przyjęcie takiego rozwiązania zadeklarowała w listopadzie 2004 roku w trakcie rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Od 2008 roku Rząd Polski rozpoczął prace legislacyjne nad wprowadzeniem popularnego e-myta na terenie kraju.

 

Kalendarium prac legislacyjnych i postępowania przetargowego:

7 listopada 2008 r. – uchwalono ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z przepisami ustawy, od 1 lipca 2011 roku, na terenie Polski ma zacząć funkcjonować ETC. Ustalono również ramy instytucjonalne przygotowania i wdrożenia ETC;

16 lutego 2009 r. – Minister Infrastruktury powierzył GDDKiA przygotowanie Studium Wykonalności dla ETC, prace nad określeniem zakresu studium wykonalności trwały od stycznia 2009 r.;

25 lutego 2009 r. – GDDKiA opracowała wstępny harmonogram wdrożenia ETC;

Do 18 grudnia 2010 ustalono stadium wykonalności i Minister Infrastruktury zaakceptował rekomendację GDDKiA w zakresie wyboru rozwiązania organizacyjno-prawnego dla wdrożenia systemu elektronicznego poboru opłat.

Przetarg został ogłoszony w dniu 24.12.2009. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i miał numer: 68/2009/li.

Przedmiot zamówienia obejmował zaprojektowanie, dostawę i obsługę Systemu Elektronicznego Poboru Opłat Elektronicznych (ESP) wraz z czynnościami związanymi z poborem Opłaty Elektronicznej na autostradach, drogach ekspresowych i drogach o klasie niższej niż autostrady (drogi alternatywne) oraz zaprojektowanie, dostawę oraz obsługę Manualnego Systemu Poboru (MSP) wraz z czynnościami związanymi z poborem opłat na autostradach.

Link do oficjalnych informacji ze strony GDDKiA odnośnie przetargu (m.in. treść ogłoszenia, zmiany w ogłoszeniu, rozstrzygnięcie przetargu) zamieszczamy poniżej. http://www.gddkia.gov.pl/pl/960/powyzej-progow-unijnych,status-finished,s-1.

Z powodu protestów złożonych przez: Texel oraz Stalexport Autostrada Dolnośląska, PTK Centertel, Polkomtel oraz Alcatel Lucent, procedura dla pierwszego etapu składania ofert wydłużyła się. W dniu 02.02.2010 Zamawiający, uznając za zasadne niektóre ze zgłoszonych zarzutów, częściowo uzupełnił ogłoszenie i przesunął termin do 22.02.2010.

(http://forsal.pl/artykuly/396805,protesty_firm_opoznily_przetarg_na_budowe_nowego_systemu_oplat_dla_ciezarowek.html – Artykuł prasowy na temat protestu).

Na początku marca 2010 GDDKiA ogłosiła listę 10 firm i konsorcjów, które złożyły wnioski w postępowaniu.

Były nimi:

 • 1. IBM Polska Sp. z o.o.;
 • 2. SICE SA, Iridium Concesiones de Infraestructuras SA, Sprint;
 • 3. Alcatel Lucent Polska Sp. z o.o., Sanef SA, Egis PROJECTS SA, Maribel Investments Sp. z o.o., CARDUS Sp. z o.o.;
 • 4. Kapsch TrafficCom AG, Durante Investments sp. z o.o., Texel Sp. z o.o.;
 • 5. Kancelaria Peter de Vries;
 • 6. Matic Sp. z o.o.;
 • 7. MyToll Sp. z o.o., STRABAG AG, Kulczyk Holding SA, EFKON AG;
 • 8. Makronet Sp. z o.o., NTT System SA;
 • 9. NDI SA, Siemens Sp. z o.o. Affiliated Computer Services of Poland Sp. z o.o., INTERTOLL Europe;
 • 10. Autostrada Mazowsze SA, Autostrade pel l’Italia S.p.A., Asseco Poland SA, Asseco Czech Republlic a.s., FELA Management AG. (http://edroga.pl/rozmaitosci/wiadomosci-drogowe/1708-przetarg-na-krajowy-system-poboru-oplat – Artykuł prasowy na temat przedstawienia firm, które złożyły wnioski przetargowe).

Po weryfikacji wniosków 20.04.2010 została ogłoszona lista wykonawców, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu:

 • 1. SICE SA, Iridium Concesiones de Infraestructuras SA, Sprint;
 • 2. Alcatel Lucent Polska Sp. z o.o., Sanef SA, Egis PROJECTS SA, Maribel Investments Sp. z o.o., CARDUS Sp. z o.o.;
 • 3. Kapsch TrafficCom AG, Durante Investments sp. z o.o., Texel Sp. z o.o.;
 • 4. MyToll Sp. z o.o., STRABAG AG, Kulczyk Holding SA, EFKON AG;
 • 5. NDI SA, Siemens Sp. z o.o. Affiliated Computer Services of Poland Sp. z o.o., INTERTOLL Europe;
 • 6. Autostrada Mazowsze SA, Autostrade pel l’Italia S.p.A., Asseco Poland SA, Asseco Czech Republlic a.s., FELA Management AG. (http://finanse.wp.pl/kat,9231,title,6-firm-i-konsorcjow-w-II-etapie-przetargu-na-system-poboru-oplat-drogowych,wid,12199757,wiadomosc.html?ticaid=1d62c – Artykuł na temat firm, które przeszły do drugiego etapu przetargu).

Od tego momentu do dnia 18.06.2010 do Zamawiającego wpływały same protesty Wykonawców. GDDKiA wzywała niektórych wykonawców do przedłożenia dokumentów wymaganych wyrokiem KIO z 7 czerwca 2010 roku w celu uzupełnienia wniosków.

W dniu 18 czerwca 2011 GDDKiA zaprosiła wykonawców do drugiego etapu przetargu ,jednocześnie przekazując im SIWZ i wyznaczając termin składania ofert na 02.08.2010.

Po kilku tygodniach prac nad przygotowaniem kompleksowych rozwiązań, oferty na budowę przedmiotu zamówienia złożyły tylko dwa Konsorcja:

 • 1. Kapsch TrafficCom AG, Durante Investments sp. z o.o., Texel Sp. z o.o.,
 • 2. MyToll Sp. z o.o., STRABAG AG, Kulczyk Holding SA, EFKON AG,

W dniu 16.08.2011 GDDKiA otworzyła oferty obu konsorcjów i przedstawiały się one następująco:

Konsorcjum MyToll przedstawiło ofertę:

 • Cena za rozpoczęcie świadczenia pełnego zakresu usług ESP na sieci podstawowej ESP wyniesie 1,79 mld zł.
 • Cena za każdorazowe rozpoczęcie świadczenia pełnego zakresu usług ESP na rozszerzeniach sieci dodatkowej ESP dla autostrad wyniesie 2,14 mln zł za 25 km nowych autostrad. Dla dróg ekspresowych wyniesie 1,09 mln zł dla 20 km nowych dróg ekspresowych. Dla dróg krajowych wyniesie 1,78 mln zł za 10 km nowych dróg krajowych.
 • Cena za świadczenie usługi ESP na sieci podstawowej ESP (za 1 pełny miesiąc kalendarzowy) w ofercie firmy MyToll wyniesie 18,36 mln zł.
 • Cena za świadczenie usługi ESP na sieci dodatkowej ESP (za 1 pełny miesiąc kalendarzowy) dla autostrad na poziomie 11,29 tys. zł za 25 km nowych autostrad, dla dróg ekspresowych 5,95 tys. zł za 20 km nowych dróg ekspresowych, dla dróg krajowych 5,09 tys. zł za 10 km nowych dróg krajowych.

Konsorcjum Kapsch:

 • Cena za rozpoczęcie świadczenia pełnego zakresu usług ESP na sieci podstawowej ESP wyniesie 1,16 mld zł.
 • Cena za każdorazowe rozpoczęcie świadczenia pełnego zakresu usług ESP na rozszerzeniach sieci dodatkowej ESP dla autostrad wyniesie 2,37 mln zł za 25 km nowych autostrad. Dla dróg ekspresowych wyniesie 3,28 mln zł dla 20 km nowych dróg ekspresowych. Dla dróg krajowych wyniesie 3,39 mln zł za 10 km nowych dróg krajowych.
 • Cena za świadczenie usługi ESP na sieci podstawowej ESP (za 1 pełny miesiąc kalendarzowy) w ofercie firmy Kapsch wyniesie 15,82 mln zł.
 • Cena za świadczenie usługi ESP na sieci dodatkowej ESP (za 1 pełny miesiąc kalendarzowy) dla autostrad na poziomie 9,41 tys. zł za 25 km nowych autostrad, dla dróg ekspresowych 14,68 tys. zł za 20 km nowych dróg ekspresowych, dla dróg krajowych 15,16 tys. zł za 10 km nowych dróg krajowych.

W zamówieniu tym równoważnymi czynnikami, które stanowiły podstawę do wyboru oferty były cena i parametry techniczno-użytkowe.

(http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7069/oferty-w-przetargu-na-krajowy-system-poboru-oplat-otwarte – Artykuł na temat otwarcia ofert przez GDDKiA).

GDDKiA przez około 1,5 miesiąca analizowała złożone oferty i w dniu 1.10.2010 wyłoniła zwycięzcę. Zostało nim Konsorcjum Kapsch, które zaoferowało system poboru opłat w technologii komunikacji mikrofalowej (DSRC) i wartości całości kontraktu w wysokości 4,9 miliarda złotych. Konkurencyjny system zaoferowany przez Konsorcjum MyToll opierał się na technologii satelitarnej (GNSS) i był wyceniony na 6,5 miliarda złotych.

(http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7094/195-mld-zl-to-spodziewane-zyski-skarbu-panstwa-z-krajowego-systemem-poboru-oplat-konsorcjum-kapsch-zwyciezca-przetargu – Artykuł prasowy na temat wyłonienia zwycięzcy i planowanych przychodów budżetu państwa).

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Konsorcjum Kapsch podpisały w dniu 02.11.2011 umowę na zaprojektowanie, dostawę oraz obsługę Krajowego Systemu Poboru Opłat (ETCS). Zgodnie z podpisaną umową start systemu przewidziany jest na 1 lipca 2011 roku, a spodziewane zyski Skarbu Państwa w związku z ETC do 2018 roku wyniosą 19,5 mld zł. Konsorcjum Kapsch będzie zarządzało systemem przez 96 miesięcy od daty podpisania kontraktu.

(http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7129/krajowy-system-poboru-oplat-powstanie-do-1-lipca-2011-roku-jest-umowa-miedzy-gddkia-i-konsorcjum-kapsch – Artykuł prasowy na temat umowy.

 

 1. Wprowadzenie systemu

W przeciągu 8 miesięcy od podpisania kontraktu Konsorcjum Kapsch (firmy Kapsch TrafficCom, Kapsch Telematic Services i Texel Sp. z o.o.) wybudowało system, który otrzymał nazwę ViaTOLL. (Strona internetowa ViaTOLL – http://www.viatoll.pl/pl).

Oficjalny start systemu nastąpił 3 lipca 2011 (http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/9570/system-viatoll-dziala – artykuł na temat startu systemu).

Pierwszy etap wdrażania systemu objął około 1565km polskich dróg:

 • 579km autostrad;
 • 554km dróg ekspresowych;
 • 432km dróg krajowych.

 

 1. Rozszerzenia systemu

Zgodnie z podpisaną umową Konsorcjum Kapsch miało za zadanie nie tylko wdrożyć podstawowy wariant systemu (do 1 lipca 2011 roku) i następnie zarządzać nim przez 8 lat, lecz również zaimplementować system na wszystkich drogach, które wybierze Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Ministerstwo Infrastruktury w ramach tzw. rozszerzeń systemu.

Jednym z kryteriów wyboru oferty było określenie kosztów wdrożenia poszczególnych rozszerzeń sieci dróg płatnych – każdy z oferentów musiał wycenić 5 wariantów (od A do E), z których najważniejszym i zarazem najbardziej punktowanym był wariant C. Zgodnie z wybranym przez GDDKiA wariantem C realizacji rozszerzeń sieci konsorcjum Kapsch stale rozszerza zasięg działania systemu zgodnie z wytycznymi otrzymywanymi z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej czy późniejszych Ministerstw odpowiadających za funkcjonowanie elektronicznego systemu poboru opłat – m.in. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 

Pierwsze rozszerzenie systemu nastąpiło w lipcu 2012 roku. Do systemu dołączone zostało około 20 km dróg ekspresowych i 320 km dróg krajowych.

 

Drugie rozszerzenie nastąpiło 12 stycznia 2013 roku i objęło swoim zakresem około 140 km dróg (około 83 km autostrad i 56,2 km dróg ekspresowych).

 

Trzecie rozszerzenie odbyło się w Marcu 2013 i objęło około 160,6 km dróg.

 

Czwarte rozszerzenie miało miejsce w Październiku 2013 roku i do systemu dołączone zostało 340 dróg (odcinków autostrad i dróg ekspresowych).

 

Piąte rozszerzenie datuje się na Grudzień 2013, kiedy to dołączono kolejne 120 kilometrów tras.

 

W 2014 roku Rząd Polski zwiększył zasięg działania systemu ViaTOLL poprzez dołączenie do systemu dwóch rozszerzeń (szóste i siódme) – we Wrześniu (206 km) i Październiku 2014 (58 km).

 

30 czerwca 2015 system został rozszerzony o kolejne 251 km tras (około 35 km autostrad i około 216 km dróg ekspresowych), które było już ósmym rozszerzeniem systemu.

 

Aktualnie Konsorcjum Kapsch czeka na decyzje nowego Rządu względem dalszego rozwoju elektronicznego krajowego systemu poboru opłat.

  

 1. Aktualny zasięg działania systemu

Aktualnie system ViaTOLL swoim zasięgiem obejmuje 3159 km autostrad, dróg ekspresowych i krajowych.

 

Lista dróg objętych systemem viaTOLL:

Drogi krajowe lub ich odcinki klasy A i S, na których pobiera się opłatę elektroniczną:

 1. autostrada A1 na odcinkach:
  1. węzeł Czerniewice – węzeł Włocławek Zachód,
  2. węzeł Włocławek Zachód – węzeł Łódź Północ,
  3. węzeł Tuszyn – węzeł Piotrków Trybunalski Południe,
  4. węzeł Pyrzowice – Gorzyczki (granica państwowa);
 2. autostrada A2 na odcinkach:
  1. Modła (skrzyżowanie z drogą gminną nr 48203P) – węzeł Konotopa,
  2. Choszczówka Dębska (skrzyżowanie z drogą gminną nr 220207W) – węzeł Kałuszyn;
 3. autostrada A4 na odcinkach:
  1. Zgorzelec (granica państwowa) – węzeł Bielany Wrocławskie,
  2. węzeł Bielany Wrocławskie – węzeł Kleszczów,
  3. węzeł Kleszczów – węzeł Murckowska,
  4. węzeł Balice I – węzeł Tarnów Północ,
  5. węzeł Dębica Wschód – węzeł Rzeszów Wschód,
  6. węzeł Jarosław Zachód – węzeł Korczowa;
 4. autostrada A6 na odcinku Kołbaskowo (granica państwowa) – węzeł Szczecin Dąbie;
 5. autostrada A8 na odcinku węzeł Wrocław Południe – węzeł Wrocław Psie Pole;
 6. autostrada A18 na odcinku węzeł Golnice – węzeł Krzyżowa;
 7. droga ekspresowa S1 na odcinkach:
  1. węzeł Bielsko-Biała Komorowice – Cieszyn-Boguszowice (połączenie z drogą krajową nr 1),
  2. węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria – Tychy (skrzyżowanie z drogą krajową nr 86),
  3. węzeł Pyrzowice – węzeł Podwarpie;
 8. droga ekspresowa S2 na odcinku węzeł Konotopa – węzeł Puławska;
 9. droga ekspresowa S3 na odcinkach:
  1. węzeł Goleniów Północ – węzeł Szczecin Dąbie,
  2. węzeł Klucz – węzeł Gorzów Wielkopolski Południe,
  3. węzeł Międzyrzecz Południe – węzeł Nowa Sól Zachód;
 10. droga ekspresowa S5 na odcinkach:
  1. węzeł Bydgoszcz Południe – węzeł Bydgoszcz Błonie,
  2. węzeł Gniezno Południe – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2440P;
 11. droga ekspresowa S6 na odcinku Gdynia (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 468) – połączenie z autostradą A1;
 12. droga ekspresowa S7 na odcinkach:
  1. węzeł Gdańsk Południe – węzeł Żuławy Zachód,
  2. węzeł Elbląg Południe – węzeł Miłomłyn Południe,
  3. węzeł Olsztynek Zachód – węzeł Rączki,
  4. obwodnicy Płońska: węzeł Ciechanów – węzeł Siedlin,
  5. Zakroczym (połączenie z drogą krajową nr 7) – Czosnów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2405W),
  6. węzeł Głuchów – Kępiny (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1133W),
  7. Skarżysko-Kamienna (połączenie z drogą krajową nr 7) – węzeł Kielce Południe,
  8. węzeł Jędrzejów Północ – Jędrzejów (skrzyżowanie z drogą krajową nr 78),
  9. Kraków Rybitwy (połączenie z drogą krajową nr 7) – węzeł Kraków Bieżanów,
  10. Myślenice (połączenie z drogą krajową nr 7) – Lubień (połączenie z drogą krajową nr 7);
 13. droga ekspresowa S8 na odcinkach:
  1. węzeł Wrocław Psie Pole – węzeł Wieluń,
  2. węzeł Łask – węzeł Rzgów,
  3. węzeł Piotrków Trybunalski Zachód – węzeł Radziejowice,
  4. węzeł Konotopa – węzeł Powązkowska,
  5. węzeł Modlińska – węzeł Marki,
  6. Radzymin (skrzyżowanie z drogą gminną nr 430731W) – węzeł Wyszków Północ,
  7. obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej: węzeł Brok – Podborze (połączenie z drogą krajową nr 8),
  8. obwodnic Zambrowa i Wiśniewa: skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2000B – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2012B;
 14. droga ekspresowa S10 na odcinkach:
  1. obwodnicy Stargardu Szczecińskiego: węzeł Stargard Szczeciński Zachód – węzeł Stargard Szczeciński Wschód,
  2. węzeł Toruń Zachód – węzeł Czerniewice;
 15. droga ekspresowa S11 na odcinkach:
  1. węzeł Poznań Tarnowo Podgórne – węzeł Poznań Zachód,
  2. węzeł Poznań Krzesiny – węzeł Kórnik Południe;
 16. droga ekspresowa S12 na odcinkach:
  1. węzeł Kurów Zachód – węzeł Jastków,
  2. Kalinówka (skrzyżowanie z drogą gminną nr 112435L) – węzeł Piaski Wschód;
 17. droga ekspresowa S14 na odcinku węzeł Pabianice Północ – węzeł Róża;
 18. droga ekspresowa S19 na odcinkach:
  1. Stobierna (połączenie z drogą krajową nr 19) – węzeł Rzeszów Wschód,
  2. węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza;
 19. droga ekspresowa S22 na odcinku węzeł Elbląg Wschód – Grzechotki (połączenie z drogą krajową nr 22);
 20. droga ekspresowa S79 na odcinku węzeł Warszawa Lotnisko – węzeł Marynarska.

 

Drogi krajowe lub ich odcinki klasy GP i G, na których pobiera się opłatę elektroniczną:

 1. droga krajowa nr 4 na odcinku granica m. Rzeszów – węzeł Jarosław Zachód;
 2. droga krajowa nr 6 na odcinku Gościcino (skrzyżowanie z drogą gminną nr 129052G) – granica m. Gdynia;
 3. droga krajowa nr 7 na odcinkach:
  1. Kazimierzowo (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1104N) – węzeł Elbląg Południe,
  2. węzeł Siedlin – Zakroczym (połączenie z drogą ekspresową S7),
  3. Czosnów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2405W) – granica m. Warszawa,
  4. granica m. Warszawa – węzeł Głuchów,
  5. węzeł Modlniczka – węzeł Balice I,
  6. granica m. Kraków – Myślenice (połączenie z drogą ekspresową S7);
 4. droga krajowa nr 10 na odcinku granica m. Szczecin – węzeł Stargard Szczeciński Zachód;
 5. droga krajowa nr 18 na odcinku Olszyna (granica państwowa) – węzeł Golnice;
 6. droga krajowa nr 77 na odcinku Radymno Skołoszów (skrzyżowanie z drogą krajową nr 94) – granica m. Przemyśl;
 7. droga krajowa nr 79 na odcinku granica m. Jaworzno – węzeł Modlniczka;
 8. droga krajowa nr 81 na odcinkach:
  1. granica m. Katowice – granica m. Żory,
  2. granica m. Żory – węzeł Skoczów;
 9. droga krajowa nr 90 na odcinku Jeleń (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91) – Baldram (skrzyżowanie z drogą krajową nr 55);
 10. droga krajowa nr 91 na odcinkach:
  1. Rusocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 6) – węzeł Nowe Marzy,
  2. Świecie (skrzyżowanie z drogą ekspresową S5) – Łysomice (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 552);
 11. droga krajowa nr 92 na odcinkach:
  1. skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 305 – granica m. Poznań,
  2. granica m. Poznań – Września (skrzyżowanie z drogą gminną nr 411551P),
  3. Września (skrzyżowanie z drogą krajową nr 15) – granica m. Konin,
  4. granica m. Konin – Łowicz (skrzyżowanie z drogą krajową nr 14);
 12. droga krajowa nr 94 na odcinkach:
  1. granica m. Dąbrowa Górnicza – węzeł Modlniczka,
  2. węzeł Jarosław Zachód – Tuczempy (skrzyżowanie z drogą gminną nr 11525R).

 

 1. Jak działa ViaToll

„System viaTOLL jest oparty na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu. System ten składa się z kilku podstawowych elementów, a jego działanie najprościej można przedstawić w następujący sposób.

Nad drogami płatnymi znajdą się bramownice, wyposażone w anteny. Anteny umożliwiają komunikację między przekaźnikami a viaBOX-em (urządzenie pokładowe OBU) zamontowanym w pojeździe. Za każdym razem, gdy pojazd (wyposażony w viaBOX) przejeżdża pod bramownicą, zostaje naliczona opłata za przejazd konkretnym odcinkiem drogi płatnej. Kierowca zostaje o tym powiadomiony pojedynczym sygnałem z viaBOX-a. Proces naliczenia opłaty przebiega w pełni automatycznie bez potrzeby redukowania prędkości pojazdu lub zatrzymywania się.

System viaTOLL działa także na państwowych autostradach płatnych, a pojazdy wyposażone w urządzenia viaBOX korzystają z wyznaczonych pasów elektronicznego poboru opłat.

Gdy pojazd taki zbliży się do bramki w miejscu poboru opłat, szlaban otwiera się automatycznie.

 

 1. Wpływy systemu do Krajowego Funduszu Drogowego

Od początku działania systemu do końca października 2015 roku system ViaTOLL wygenerował wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) w wysokości 5,211 miliarda złotych.

Na tę kwotę składają się zarówno opłaty uiszczane przez kierowców pojazdów ciężkich i lekkich drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu viaTOLL oraz płatności wnoszone w sposób tradycyjny przez kierowców pojazdów lekkich, korzystających z płatnych odcinków autostrad zarządzanych przez GDDKiA.

 

 1. viaAUTO

Kierowcy pojazdów o masie całkowitej poniżej 3,5 ton na płatnych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA (A2 Konin – Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica) mogą korzystać z elektronicznego systemu poboru opłat viaTOLL dzięki urządzeniom pokładowym viaAUTO. Dzięki viaAUTO użytkownicy w/w tras mogą odprowadzać opłaty w sposób elektroniczny, korzystając ze specjalnie dedykowanych pasów ruchu w punktach poboru opłat. Dzięki temu rozwiązaniu kierowcy nie muszą stać w przysłowiowych „korkach” przed manualnymi punktami poboru opłat.